Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.darphin.nl

Ingangsdatum: August 29th, 2023

Darphin Inc. (“we”, “us”, or “our”) provides the content and services available to you on the website, www.darphin.nl (“Site”) which are subject to the following terms and conditions, our Privacy Policy, Terms of Sale and other terms and conditions and policies which you may find throughout our Site in connection with certain functionality, features or promotions as well as customer service, all of which are deemed a part of and included within these terms and conditions (collectively, “Terms and Conditions”).

U moet 18 jaar oud zijn of meerderjarig in uw rechtsgebied om een ​​aankoop op onze site te kunnen doen. Als u jonger bent dan 18 jaar of de meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied, dan mag u geen aankoop doen op onze site. Door de site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden zonder beperking of voorbehoud hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U ONZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

1. Privacy

Lees ons [Privacybeleid] over uw gebruik van en toegang tot deze site, zodat u inzicht hebt in onze privacypraktijken.

2. Producten en services voor persoonlijk gebruik

De producten en services die op de site worden aangeboden, en monstertjes hiervan die wij aan de klant kunnen verstrekken, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de producten of services, of monstertjes hiervan, die u koopt of anderszins van ons ontvangt niet verkopen of doorverkopen. Wij behouden ons het recht voor om met of zonder kennisgeving het aantal van de in te vullen bestelling of producten of services die aan u worden verstrekt en die naar onze mening kunnen leiden tot een schending van de algemene voorwaarden te annuleren of te beperken.

3. Aankoopgerelateerd(e) beleid en procedures

Als u het beleid en de procedures wilt bekijken met betrekking tot bestellingen via deze site (zoals verwerking, verzending en afhandeling van bestellingen, retourneren en ruilen), [klik dan hier].

4. Nauwkeurigheid van informatie

We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de site; echter, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, geven wij geen garantie dat de productbeschrijvingen, kleuren, informatie of andere content die beschikbaar is op de site, juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.

Deze site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet compleet of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden (inclusief nadat een bestelling is ingediend) te corrigeren en om informatie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

5. Intellectueel eigendom

Alle informatie en content die beschikbaar is op de site en het gevoel en de uitstraling daarvan, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, servicemerken, eigenschappen, functies, tekst, illustraties, foto’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, compilaties van gegevens en software, en de samenstelling en organisatie ervan (gezamenlijk de ‘Content’) is eigendom van Darphin of het eigendom van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, onze gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door lokale wetgeving, evenals de EU- en Amerikaanse wetgeving, inclusief wetten met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken. Onze handelsmerken en de manier waarop onze onderneming zichzelf presenteert mogen op geen enkele manier voor geen enkel doel worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Met uitzondering van de beperkte licenties zoals uiteengezet in onderdeel 6 hieronder, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, mag noch de content noch enig deel van de site, geheel of gedeeltelijk, voor enig doel worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, benaderd, gewijzigd of anderszins worden geëxploiteerd zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Beperkte licenties; gebruiksbeperkingen

We verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de site. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u in verband met uw gebruik van de site een van de volgende dingen niet zal doen of niet zal proberen te doen of een derde partij niet zal laten doen of proberen te laten doen:

  • frames maken of frametechnieken gebruiken om de site of een deel ervan in te sluiten;
  • gebruikmaken van meta-tags, ‘verborgen tekst’, robots, spiders, crawlers of andere hulpmiddelen, zowel handmatig als geautomatiseerd, om de site, content of de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen, scrapen, indexeren, mijnen, opnieuw te publiceren, opnieuw te verspreiden, te verzenden, verkopen, licentiëren of downloaden (behalve caching of zoals noodzakelijk om de site te bekijken) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of autorisatie;
  • gebruikmaken van de site of enige content anders dan voor persoonlijk gebruik;
  • wijzigingen aanbrengen, reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van de site of enige content;
  • u uitgeven voor een persoon of entiteit, of uw relatie met een persoon of entiteit ten onrechte voorstellen of anderszins verkeerd voorstellen;
  • ‘stalken’ of op een andere manier lastigvallen, waaronder het aanmoedigen van intimidatie van een ander, het insluiten of schaden van een derde partij, inclusief het op enigerlei wijze toebrengen van schade aan minderjarigen;
  • opzettelijk een toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet overtreden;
  • verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, distribueren, reproduceren of anderszins beschikbaar maken van softwarevirussen, malware, programma’s, code, bestanden of ander materiaal bedoeld om een ​​deel van de site te onderbreken, te verstoren, te wijzigen, te vernietigen of te beperken; en/of
  • u bezighouden met of maken van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, verzoeken of promotiemateriaal, waaronder kettingbrieven, massamailings of enige vorm van ‘spam’.

We verlenen u ook een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om een ​​hyperlink naar de startpagina van de site te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die verwijst naar de site (i) mag verwijzen naar enige en/of al onze content maar mag deze niet repliceren; (ii) mag niet impliceren dat wij een dergelijke website of de services of producten ervan onderschrijven; (iii) mag de relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen content bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, obsceen, aanstootgevend controversieel of illegaal of ongepast voor alle leeftijden (zoals bepaald naar eigen goeddunken); (v) mag ons of onze producten of services niet op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins beledigende of aanstootgevende manier uitbeelden, of ons in verband brengen met ongewenste producten, services of meningen; en/of (vi) mag niet verwijzen naar een andere pagina van de site dan de startpagina. We kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de site verwijdert en na ontvangst van een dergelijk verzoek verwijdert u deze verwijzing onmiddellijk en staakt u het verwijzen, tenzij afzonderlijk en uitdrukkelijk schriftelijk door ons wordt geautoriseerd om de verwijzing te hervatten.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de site of enige en/of al onze content beëindigt automatisch de beperkte licenties die in dit onderdeel 6 zijn uiteengezet, onverminderd enig ander rechtsmiddel geboden door toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden.

7. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Door de site of enige content te benaderen of te gebruiken, stemt u ermee in dat u zich zult houden aan deze algemene voorwaarden en eventuele waarschuwingen of instructies op de site. U stemt ermee in dat wanneer u de site of enige content bezoekt of gebruikt, u zult handelen in overeenstemming met de wet, gewoonten en te goeder trouw. U mag geen enkele wijziging of aanpassing aanbrengen aan de site of content of services die op deze site kunnen verschijnen en mag op geen enkele manier de integriteit of werking van de site schaden. Zonder de algemeenheid van enig andere bepaling van deze algemene voorwaarden te beperken, bent u aansprakelijk voor alle verliezen en schade die wij, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers kunnen lijden als u een van de in deze algemene voorwaarden uiteengezette verplichtingen standaard of opzettelijk nalaat.

8. Uw account

Afhankelijk van de leeftijdsbeperkingen die hierboven zijn beschreven, kunt u vele functies van de site bekijken en gebruiken zonder u te registreren, inclusief het doen van aankopen, maar om sommige delen van de site te benaderen en te gebruiken, moet u mogelijk een account bij ons aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Als er sprake is geweest van ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van actuele, volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over uw account. U stemt ermee in om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw toestemming of machtiging onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, of omdat u onvoldoende de beveiliging van uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord handhaaft. Als u de site bezoekt en gebruikt namens iemand anders, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon te binden als de opdrachtgever ten aanzien van alle algemene voorwaarden die hierin worden verstrekt, en voor zover u niet over deze bevoegdheid beschikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en de aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade die is veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van de site of content die het gevolg is van de toegang of het gebruik. U kunt uw online account bij ons op elk gewenst moment annuleren. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor om service te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als deze algemene voorwaarden worden geschonden of als we naar eigen goeddunken besluiten dat het in ons belang is om dit te doen.

9. Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van sites van derden, zelfs als deze zijn gelinkt naar of van de site. Links die zijn weergegeven op de site zijn alleen voor het gemak en zijn geen goedkeuring door ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of partners van de content, het product, de service of de leverancier waarnaar wordt verwezen. Uw gebruik en toegang tot deze websites van derden is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van en we bieden geen garantie voor het aanbod van websites van derden of andere websites die gelinkt zijn naar of van de site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, content, producten, of services van dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot, hun privacybeleid en algemene voorwaarden. U dient het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de websites van derden die u bezoekt aandachtig door te nemen.

10. Speciale functies, functionaliteit en evenementen

De site kan bepaalde speciale functies en functionaliteiten of evenementen (zoals prijsvragen, sweepstakes of andere acties) bieden die (a) onderhevig zijn aan gebruiksvoorwaarden, voorschriften en/of beleidsregels naast of in plaats van deze algemene voorwaarden; en die (b) door ons of derden worden aangeboden. Als dit het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en als u ervoor kiest om van deze acties gebruik te maken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van die acties onderhevig zal zijn aan dergelijke aanvullende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, voorschriften en/of beleid.

11. Gebruikerscontent

Het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën af te wijzen. Niettegenstaande ons beleid met betrekking tot ongevraagde suggesties en ideeën en onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid, wanneer u suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, persoonlijke informatie zoals uw gebruikersnaam/schermnaam, illustraties, afbeeldingen, video’s, berichten of ander materiaal (‘Gebruikerscontent’) op welke manier dan ook (inclusief via het formulier ‘Contact’) naar of op de site verstuurt, uploadt, plaatst, e-mailt, deelt, verspreidt, reproduceert of anderszins beschikbaar maakt, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikerscontent. U verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, overdraagbare en sublicentieerbare, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, licentiëren, sublicentiëren, aanpassen, verspreiden, weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, verzenden, wijzigen, bewerken en anderszins exploiteren van dergelijke gebruikerscontent over de hele wereld, in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, distribueren en promoten van producten.

U verklaart en garandeert dat u de rechten op uw gebruikerscontent hebt of anderszins hebt verkregen. U gaat ermee akkoord niet deel te nemen aan, of anderen te helpen bij of aan te moedigen deel te nemen aan het verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren of anderszins beschikbaar maken van gebruikerscontent (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, pornografisch, invasief voor andermans privacy, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend is; (b) waarvan u het recht niet hebt om deze beschikbaar te stellen krachtens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat deze vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor u ​​bent gecompenseerd of een vergoeding is verleend door een derde partij; of (e) die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van een partij.

Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van gebruikerscontent, en voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijzen wij elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de gebruikerscontent af. We hebben geen controle over de gebruikerscontent die door u of anderen naar de site wordt verzonden of op de site wordt geplaatst en daarom kunnen we niet instaan ​​voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van gebruikerscontent die door u of anderen wordt verzonden naar of geplaatst op de site. U begrijpt dat u door het gebruik van de site mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikerscontent van anderen die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk voor u is. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in gebruikerscontent, of voor enig verlies of enige schade geleden door u als gevolg van het gebruik van gebruikerscontent die is verzonden, geüpload, geplaatst, gemaild of anderszins beschikbaar is gesteld via de site.

U erkent dat wij het recht (maar niet de plicht) hebben naar eigen goeddunken te weigeren gebruikerscontent te plaatsen of te verwijderen en wij behouden ons het recht voor om gebruikerscontent te wijzigen, bewerken, verkorten of verwijderen. Zonder de algemeenheid van de voorgaande of enig andere bepaling van deze algemene voorwaarden te beperken, hebben wij het recht om gebruikerscontent die in strijd is met deze algemene voorwaarden of anderszins verwerpelijk is te verwijderen en wij behouden ons het recht voor om service te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving voor gebruikers die deze algemene voorwaarden schenden of de rechten van anderen schenden.

Verwijderen van gebruikerscontent

Als u bepaalde openbare gebruikerscontent, zoals uw geplaatste recensie(s) en beoordelingen, op de site of in verband met onze mobiele applicaties wilt verwijderen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen en de volgende informatie in uw verwijderingsverzoek opnemen: voornaam, achternaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres gekoppeld aan onze website en/of mobiele applicaties, uw reden voor het verwijderen van het bericht en datum(s) van bericht(en) die u wilt verwijderen (als u deze weet). We kunnen uw verwijderingsverzoek mogelijk niet verwerken als u dergelijke informatie niet aan ons kunt verstrekken. Het kan maximaal 10 werkdagen duren om uw verwijderingsverzoek te verwerken.

12. Kennisgevingen over inbreuk op auteursrecht

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat auteursrechtelijk beschermd materiaal op een manier is gekopieerd die inbreuk op het auteursrecht vormt, stuur dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving naar onze aangewezen medewerker voor kennisgevingen van inbreuk en verstrek de volgende informatie: (i) identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk(en) waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt en bevestiging dat u de eigenaar van het copyright bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het copyright op te treden; (ii) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en de locatie van dat materiaal op de site; (iii) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Onze aangewezen medewerker voor kennisgevingen met betrekking tot claims van schending van het auteursrecht is .

NEDERLAND

Baker & McKenzie

Dominique Lechien, Esq.

Avenue Loiuse, 149

Brussels 1050

België

Tel: 011-32 2-639-3754

Fax: 011-322-639-3699

E-mail: dominique.lechien@bakernet.com

 

Let op: de bovenstaande contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld om Darphin op de hoogte te stellen van mogelijk geschonden auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alle andere vragen zullen via dit proces geen reactie ontvangen en moeten naar onze klantenservicegroep worden gestuurd.

13. Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

De site, de content en services worden gepresenteerd ‘in de staat waarin deze zich bevinden’. Noch wij, noch onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers doen enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, in verband met deze algemene voorwaarden of de site of enige content.

U stemt ermee in dat, voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, noch wij, noch onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers onder welke omstandigheden dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk zijn (op basis van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) voor een (a) onderbreking van zakelijke activiteiten; (b) vertragingen in of onderbrekingen van de toegang tot de site; (c) niet-levering, verlies, diefstal, foutieve levering, corruptie, vernietiging of andere wijziging van gegevens; (d) verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van handelingen met of de aanwezigheid van externe links op de site; (e) computervirussen, systeemstoringen of storingen die kunnen optreden in verband met uw gebruik van de site, ook tijdens hyperlinks naar of van websites van derden; (f) eventuele onjuistheden of weglatingen in content; of (g) gebeurtenissen buiten onze redelijke controle. We geven geen verklaringen of garanties dat gebreken of fouten zullen worden gecorrigeerd.

Verder zullen, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, noch wij, noch onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief winstderving) met betrekking tot de site of uw gebruik ervan en in geen geval zal onze maximale totale aansprakelijkheid hoger zijn dan honderd euro (€ 100,00) of het overeenkomstige bedrag in lokale valuta.

U stemt ermee in dat u geen claims of processen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site of deze algemene voorwaarden kunt instellen meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtszaak met betrekking tot de claim of dat proces is ontstaan. Als u een geschil met ons hebt of niet tevreden bent over de site, is beëindiging van uw gebruik van de site uw enige rechtsmiddel en we hebben geen andere verplichting, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u.

14. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, functionarissen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers (de ‘Gevrijwaarde partijen’) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, voortvloeiend uit enige claim, proces of eis van een derde die voortvloeit uit (i) uw gebruik van de sites of content van de site in strijd met enige wet, voorschrift, regelgeving of deze algemene voorwaarden, of (ii) enig onderdeel van uw gebruikerscontent. U gaat er ook mee akkoord om de gevrijwaarde partijen schadeloos te stellen voor verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van software-robots, spiders, crawlers of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt en die een onredelijke of buitensporig grote belasting legt op onze infrastructuur.

15. Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, geldigheid en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bindende rechtspraak van de bevoegde rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land van de bevoegde rechtbank.

Volgens EU-verordening nr. 524/2013 inzake onlinebeslechting van consumentengeschillen, kunt u als u een ingezetene van de EU bent, naar uw eigen goeddunken geschillen ook voorleggen aan het online platform van de Europese Commissie dat beschikbaar is op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bovendien heeft een EU-klant die een bestelling heeft geplaatst recht op (maar is niet verplicht tot) het kosteloos verwijzen van geschillen met betrekking tot de verkoop van de producten aan de volgende alternatieve entiteit voor geschillenbeslechting:

 

Nederland

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG

www.degeschillencommissie.nl

Telefoonnummer: 070 310 5310

 

16. Toestemming om kennisgevingen elektronisch te ontvangen door plaatsing op de site en via e-mail

U stemt ermee in om eventuele overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie (gezamenlijk ‘Kennisgevingen’) waarnaar deze algemene voorwaarden verwijzen, elektronisch te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze site. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Om uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van kennisgevingen in te trekken, moet u ons op de hoogte brengen van uw intrekking van dergelijke toestemming via de link Klantenservice en uw gebruik van deze site beëindigen. In dat geval worden alle rechten die u op grond van deze algemene voorwaarden zijn verleend, inclusief maar niet beperkt tot onderdeel 6 hiervan, automatisch beëindigd. Helaas kunnen we de voordelen van deze site niet bieden aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van kennisgevingen.

Houd er rekening mee dat deze toestemming om kennisgevingen te ontvangen volledig los staat van elke keuze die u kunt maken met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie. Uw opties met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie worden uiteengezet in ons privacybeleid.

17. Algemeen

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot uw gebruik van de site en alle voorgaande voorstellen, overeenkomsten of andere communicatie vervangen en regelen.

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden, in de mate toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, te allen tijde aan te passen door de wijzigingen op de site te plaatsen en een kennisgeving van een dergelijke wijziging te verstrekken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de site. De ingangsdatum van de huidige versie van de algemene voorwaarden staat bovenaan deze pagina vermeld. Als u de site daarna blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met alle gewijzigde algemene voorwaarden. We kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, een einde maken aan de rechten die worden verleend door deze algemene voorwaarden. U zult onmiddellijk gevolg geven aan elke beëindiging of andere kennisgeving, inclusief, indien van toepassing, door het stoppen van al het gebruik van de site. We behouden ons ook het recht, dat onderhevig is aan de toepasselijke wetgeving, voor om de site (of enig deel daarvan), op elk moment en van tijd tot tijd met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen.

Niets in deze algemene voorwaarden kan worden uitgelegd als het creëren van een agentschap, partnerschap of andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen ons. Ons onvermogen om uw uitvoering van enige bepaling hiervan te vereisen, heeft geen invloed op ons volledige recht om een ​​dergelijke uitvoering op enig moment daarna te eisen, noch zal onze vrijstelling van een schending van enige bepaling hiervan worden beschouwd als een vrijstelling van de bepaling zelf. In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig is of als zodanig wordt beschouwd volgens enige toepasselijke wet door een toepasselijk arbitraal vonnis of rechterlijke uitspraak, maakt een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze algemene voorwaarden als geheel niet onuitvoerbaar of ongeldig maar zullen deze algemene voorwaarden, voor zover mogelijk, door de aanbestedende entiteit zo worden gewijzigd dat deze de oorspronkelijke intentie van de partijen het meest weerspiegelt zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling. De koppen in de algemene voorwaarden zijn alleen voor gemaksdoeleinden toegevoegd en zullen niet worden gebruikt bij de interpretatie ervan.

Als u vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de link Klantenservice.

Copyright © Darphin Inc. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.